https://www.facebook.com/lephuong.riny/


Xu thế đưa Điện nắng cho mọi ngôi nhà.
Trend to apply Solar electricity to all houses.

Chọn hướng, độ nghiêng mái phù hợp ngay từ lúc thiết kế nhà.
To select proper roof direction, proper roof angle at initial design.
Comments