Dự án đã thi công/ Projects

Chợ Buôn Mê Thuộc - 438kWp

NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp
 NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp NLMT, Solar, Dien nang, Điện nắng, 438kWp, 400kWp, 100kWp, 200kWp, 150kWp, 250kWp NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp


Parapex - Xưởng may mặc - 78kWp

NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 20kWp, 30kWp, 40kWp, 50kWp, 60kWp, 70kWp, 80kWp, 90kWp, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp

NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 20kWp, 30kWp, 40kWp, 50kWp, 60kWp, 70kWp, 80kWp, 90kWp, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 20kWp, 30kWp, 40kWp, 50kWp, 60kWp, 70kWp, 80kWp, 90kWp, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 20kWp, 30kWp, 40kWp, 50kWp, 60kWp, 70kWp, 80kWp, 90kWp, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp

NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 20kWp, 30kWp, 40kWp, 50kWp, 60kWp, 70kWp, 80kWp, 90kWp, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp 


Bè hàu Ruby hệ độc lập 520Wp

NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 500Wp, 520Wp, 1kWp, 3kWp, 5kWp, 10kWp, 20kWp, 30kWp, 40kWp, 50kWp, 60kWp, 70kWp, 80kWp, 90kWp, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp

NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 500Wp, 520Wp, 1kWp, 2kWp, 3kWp, 5kWp, 10kWP, 20kWp, 30kWp, 40kWp, 50kWp, 60kWp, 70kWp, 80kWp, 90kWp, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 500Wp, 520Wp, 1kWp, 2kWp, 3kWp, 5kWp, 10kWP, 20kWp, 30kWp, 40kWp, 50kWp, 60kWp, 70kWp, 80kWp, 90kWp, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp NLMT, Nang luong mat troi, Dien Mat Troi, Dien nang, Điện mặt trời, Năng lượng mặt trời, Điện Nắng, 500Wp, 520Wp, 1kWp, 2kWp, 3kWp, 5kWp, 10kWP, 20kWp, 30kWp, 40kWp, 50kWp, 60kWp, 70kWp, 80kWp, 90kWp, 400kWp, 438kWp, 300kWp, 100kWp, 200kWp, 500kWp, 150kWp, 250kWp, 350kWp, 450kWp

Comments