https://www.facebook.com/lephuong.riny/

Dự án Điện Nắng trên Biển/ Solar at sea Project

Hà Lan đang lên kế hoạch cho một giàn Năng lượng Mặt trời khổng lồ trên biển
Netherlands Planning a Massive Solar Energy Farm at Sea


Ngày 06-02-2018 tại Leiden, Hà Lan - Chín công ty và viện nghiên cứu đã bắt đầu thiết kế, xây dựng và vận hành giàn năng lượng mặt trời nổi ngoài khơi đầu tiên trên thế giới. Với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Doanh nghiệp Hà Lan (RVO).
Leiden, The Netherlands, 6th of February 2018 - Nine companies and research institutes have started the design, construction and operation of the world’s first offshore floating solar farm. With financial support from the Dutch Enterprise Agency (RVO).

Tóm tắt dự án:
Thời gian thực hiện: 3 năm
Nguồn vốn/ Fund: ???
Diện tích/ Area: 2500 m2/ 2,500 square metres

Sản lượng năng lượng của các mô-đun năng lượng mặt trời quang điện lắp trên biển dự kiến sẽ cao hơn khoảng 15% so với trên đất liền./ The power yield of photovoltaic solar modules installed at sea is expected to be about 15% higher compared to on land.

Làm mẫu/ Pilot:
Nguồn vốn/ Fund: 1.2 triệu Euros do chính phủ tài trợ/ 1.2 million euros ($1.48 million) in government funding.
Diện tích/ Area: 30 m2/ 30 square metres (bao gồm kiểm tra thiết bị, điều kiện thời tiết, tác động môi trường và sản lượng năng lượng/ test equipment, weather conditions, environmental impact and energy output)

Nguồn tham khảo/ From: tại đây/ click here hoặc/ or tại đây/ click here hoặc/ or tại đây/ click here


Các dự án tương tự tham khảo/ Relevant projects for reference:

Comments