Trang facebook của công tyKênh thông tin youtube của công ty

Ngôi nhà Xanh hiện đại trả tiền điện chỉ bằng tiền nước.


  • Ngôi nhà hiện đại - Ngôi nhà thân thiện môi trường

  • Modern house - Environment friendly house


  • Giảm chi phí tiền điện hàng tháng đáng kể

  • Reduce Monthly Electricity Fee

  • Lấy lại vốn đầu tư trong vòng 6-8 năm

  • Return on investment time in 6-8 years


  • Không sợ mất điện (khi thêm hệ thống bình điện lưu trữ)

  • Not afraid of power failure (with additional backup battery)Thông tư 16/2017 đã cho phép người dân bán điện ngược lại lên lưới cho nhà nước:

Giá mua điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 Uscents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD).”


Circular 16/2017 has allowed people to sell electricity back to the grid for the state:

"The electricity purchase price at the place of electricity delivery (excluding value added tax) is VND 2,086 / kWh (equivalent to USD 9.35 / kWh, based on the VND / USD exchange rate). State Bank of Vietnam announced on 10 April 2017 is 22,316 VND / USD)."